Hvordan lykkes med digital endringsledelse i 2018

Digital_endringsledelse_anno_2018

Dagene da du kun leste om digital disrupsjon og digitalisering er forbi. Nå skjer det nemlig. Teknologien er moden, og mange bransjer er allerede utsatt for digital disrupsjon. Dessverre går mange glipp av hovedpoenget med digitalisering. Vi blir for opphengt i teknologisiden. Vi leser om kunstig intelligens, Internet of Things, roboter og Big Data. Et for skarpt fokus på teknologi kan medføre at du går glipp av det vesentligste: endringsledelse og transformasjon. 

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

Teknologi i seg selv gir ikke verdi til forretningsprosessen. Det eneste unntaket er når teknologien er produktet. Teknologiens verdi kommer ved at vi kan gjennomføre forretningsprosesser annerledes, fordi vi har teknologi som gjør det mulig. For din bedrift handler det mer om endringsledelse i en verden omgitt av teknologi, enn om utvikling av ny teknologi. 

Denne påstanden understøttes av en global undersøkelse som Harvey Nash og KPMG har gjennomført blant IT-ledere. Den har en rekke interessante funn, når det gjelder faktorer som hindrer digital omstilling:

  • Det største hinderet for digital suksess er mangelen på en positiv endringskultur (43 prosent)
  • Det er krevende å implementere ny teknologi (39 prosent)
  • Manglende avkastning på digitale investeringer (36 prosent)
  • Utfordring med å få tak i de rette talentene (31 prosent) nevnes også som store hindre for digitaliseringsarbeidet

Undersøkelsen kan lastes ned her som PDF.

Kravene til toppledere øker

Kravene til toppledelsen økes og endres. Du må ha en strategi som hjelper deg å vinne krigen på to fronter samtidig:

  1. Konkurransesituasjonen gjør at du som toppleder må ha en kostnadseffektiv drift. Dette krever smarte investeringer i teknologi og automatisering

  2. Samtidig må du lykkes i markedet. Du må utnytte teknologi i markedsføring og salg slik at dine selgere får et forsprang på konkurrentene gjennom bedre kundeinnsikt og flere salgsmuligheter, oppnådd gjennom innsikt fra kundedata du har generert fra digitale kanaler

Du må som leder evne å utnytte teknologi til å stake ut kurs, justere kurs underveis og sikre at mannskapet er motivert og har de rette rammebetingelsene for å levere resultater.

Du må forstå hva som menes med digital endringsledelse

Med digital endringsledelse mener jeg endringsledelse gjennom bruk av digital teknologi, med mål om å øke lønnsomheten eller redusere risikoen i selskapet du leder. Hva slags endringsprogrammer din virksomhet skal gjennomføre avhenger av bedriftens målsettinger, digital strategi og gapet mellom nåværende situasjon og målbilde. 

Om noen år kommer vi kanskje til å fjerne ordet ”digital”, med den begrunnelse at det ikke er mulig å jobbe med endringsledelse uten at det skjer ved bruk av digital teknologi.

Det er fremdeles ingen klar definisjon på digital endringsledelse. Mange mener at det er en akademisk diskusjon. Jeg mener det motsatte. Det aller viktigste er at du i ditt selskap og styre har en felles oppfatning av hva dere legger i digital endringsledelse. Er oppfatningene forskjellige, vil identifisering av nødvendige digitaliseringstiltak kunne bli ulikt: Dere ser verden med forskjellige briller. 

En annen utfordring med manglende felles definisjon av digital endringsledelse er at kjente toppledere, journalister og politikere omgir seg med begreper de har en diffus oppfatning av. Dersom de har høy troverdighet og ses på som ledestjerner man kan manøvrere etter, vil det være uheldig om ledestjernene tar feil. 

Digital kompetanse tvinger seg fram i toppledergrupper og styrerom

I 2017 har det vært skrevet mye om manglende digitale strategier og digital kompetanse i mediene. IKT-Norge har offentliggjort en undersøkelse hvor IT-sjefene blir bedt om å vurdere sine lederes digitale kompetanse. Der svarer de at kun 40 prosent av topplederne og 30 prosent av mellomlederne anses å ha tilstrekkelig digital kompetanse.

I følge en undersøkelse referert i Dagens Næringsliv (27.05.17) har bare én av fem en klar digitalstrategi.

I 2018 bør du ta initiativ til å øke den digitale kompetansen i ledergruppen. Du kan ikke gjennomføre en digitaliseringsstrategi uten digital kompetanse i ledergruppen. I et intervju i Dagens Næringsliv (13.08.17) uttaler førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI at etterspørselen etter digital kompetanse er meget høy, og digital ledelseskompetanse er den største mangelvaren.

Digital lederkompetanse er viktig fordi du som leder må vite hvilke digitaliseringsinitiativer du skal iverksette. Du må forstå dine behov, og du må klare å definere målene. Du kommer til å ha behov for ekstern ekspertise i gjennomføringen.  Da må du ha god digital bestillerkompetanse.  

Jeg har begrenset tro på egne digitaliseringsdirektører. Jeg mener det bør være en kompetanse alle direktører bør ha.  Salgs- og markedsdirektøren skal ha ansvar for digitale initiativer innen web, marketing automation og CRM. Det er den som eier forretningsprosessene som skal ha ansvar for digitaliseringen av dem. Tilsvarende skal økonomidirektøren ha ansvar for digitalisering av alt relatert til ERP; systemer, rekruttering av digital kompetanse og digitalisering av forretningsprosesser.

Evolusjon fremfor revolusjon

I de fleste bransjer skjer det en gradvis omlegging til mer automatiserte prosesser, selvbetjening, robotisering og bruk av kunstig intelligens. Det er sjelden vi opplever «Kodak moments». Jeg har mer tro på en evolusjon, fremfor en revolusjon i de aller fleste bransjer. Teknologiens modenhetsgrad øker raskere enn forbrukernes modenhetsgrad. Som toppleder må du tett følge markedets utvikling; hvilke kundesegmenter adopterer ny teknologi raskere enn andre segmenter? Er betalingsvilligheten høyere i det segmentet, slik at det regner hjem en høyere risiko? 

Evolusjon kan medføre at en rekke mindre endringer skjer under radaren. Du oppdager ikke konsekvensene før det er for sent. I 2018 er kundene blitt litt mer digitalt modne. De er blitt mer avanserte i sin digitale kjøpsatferd. De klarer å skille verdifullt og relevant digitalt innhold fra egenskryt og reklame. Konkurrentene dine har fått ytterligere et års erfaring i bruk av smarte digitale verktøy som marketing automation. De har blitt litt dyktigere på å utnytte teknologi og digitaliserer litt mer av sine forretningsprosesser. Alt dette uten at du har oppdaget det, eller foretatt noen lignende digitaliseringsgrep. Hvordan tror du din konkurranseposisjon vil være i 2018 om du ikke har tatt digitaliseringsgrep? Svekket.

Tilsvarende effekter vil du kunne få gjennom digital disrupsjon.

Hva er så de viktigste lederegenskapene for å lykkes med digital endringsledelse?

Det er viktig å skille lederegenskaper fra kunnskap om spesifikk teknologi. Teknologiinnsikt i seg selv gir ingen kommersiell verdi for virksomheten du leder. Du er avhengig av å kombinere teknologiinnsikt med gode lederegenskaper. 

Lederegenskapene er mer generiske og langsiktige enn teknologikunnskapen. 

Paul J. H. Schoemaker og Steven Krupp, fra Decision Strategies International, har kommet fram til seks viktige lederegenskaper i boken: Winning the Long Game: How Strategic Leaders Shape the Future.  

1. Du må kunne forutse trender (og konsekvensene av dem)

De beste lederne klarer å forutse konsekvenser av trender tidligere og tydeligere enn konkurrentene. De kan ta strategiske grep før konkurrentene og skaffer sin virksomhet en konkurransefordel i markedet.

En utfordring er å vite hvilke trender som er verdt å analysere nærmere, og hvilke som kan ignoreres. Det er alltid smart å bruke tid på å følge de fem store teknologiplattformene: Facebook, Google, Microsoft, Apple og Amazon.

2. De beste slår seg aldri til ro – de utfordrer

Dyktige ledere slår seg aldri til ro med status quo. De setter seg hele tiden nye mål, de utfordrer organisasjonen og setter spørsmålstegn ved valg av strategi og bruk av teknologi.

De gir talentene digitale utfordringer og handlingsrom som de vokser på. De beste utfordrer forretningsmodellen og utforsker hvorvidt hele eller deler av forretningsmodellen digitaliseres. Dyktige ledere utfordrer også kultur og samhandling og stiller spørsmål:

  • Er bedriftskulturen vår tilpasset fremtidens krav til teknologiutnyttelse og forventninger topptalenter har til sin arbeidsgiver?
  • Utnytter vi teknologien optimalt til effektiv samhandling og fleksibel organisering av arbeidsdagen?

3. Du må klare å tolke komplekse sammenhenger og uklare data

Digitale løsninger gir deg muligheter til å fange store mengder data i sanntid. Du kan få informasjon om kunders digitale atferd (hvilke nettsteder besøker de, hvilke YouTube-videoer ser de, hvilke blogger leses av hvem, hvor ofte, hva deles hvor, når og hvor ofte).

Bruk av sensorer gir sanntidsinformasjon om ulike kundegruppers anvendelse av produktene, både brukshyppighet og i hvilket miljø produktene blir benyttet.

Når du tolker data, må du sikre på at du har kontroll på miljø og omgivelser. Effekten av en digital kampanje i Dagens Næringsliv kan bli mindre når to av dine konkurrenter kjører en kampanje i parallell. 

4. De beste fatter raske beslutninger under usikkerhet

Digital endringsledelse innebærer å fatte beslutninger under usikkerhet. De beste lederne evner å finne et optimalt beslutningstidspunkt.

Med tilgang på digitale data og velegnede Business Intelligence-verktøy er det få grunner til å fatte beslutninger basert på magefølelse. Det er fullt mulig å ha teft og flaks som toppleder, men det bør ikke erstatte strukturerte beslutningsprosesser. 

Hele toppledelsen bør kjenne til hvordan selskapet fatter strategiske beslutninger. Informasjonsgrunnlaget ditt blir belyst fra flere perspektiver, som marked, salg, økonomi, HR og produksjon. I en verden hvor forretningsprosessene må skje raskere enn før og med høyere kvalitet i alle ledd, kan velsmurte beslutningsprosesser være en suksessfaktor i mange markeder.

Du bør sette alle strategiske beslutninger inn i en risikomatrise, hvor du vurderer sannsynlighet mot konsekvens.

5. Du må sette av nok ressurser til evaluering

Du må fortløpende sikre at du har tilgang på digital informasjon om effekter av endringsprosessen. Dette må du benytte til å justere kursen eller standardisere det som fungerer godt nok.  

Det kan være at ikke alle deler av organisasjonen kjenner målene med endringsprosessen godt nok. De kan mangle forutsetninger for å endre atferd; manglende kompetanse, ressurser, arbeidsverktøy eller tilgang på styringsinformasjon. 

6. En av de viktigste ferdighetene er evnen til å lære

I en digital verden bør du vektlegge læring gjennom eksperimentering. Motivasjonsmessig er det stor forskjell mellom eksperimenter som ikke ble suksess og som gikk «feil». Feil oppfattes som noe negativt, om det ikke knyttes opp mot viktig læring. 

Ønsker du å skape en innovasjonskultur i din bedrift, må du oppmuntre til læring gjennom eksperimenter. Du må ikke straffe, men oppmuntre medarbeidere som mislykkes med eksperimenter. De skal dokumentere under hvilke betingelser eksperimentet ble utført, hva slags resultat som ble produsert, samt hvilke justeringer de vil anbefale neste gang.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at for de som lykkes med å ta et strategisk grep om digitalisering, representerer endrede rammebetingelser muligheter, snarere enn trusler. For å utnytte mulighetene er toppledelsen (inklusiv styret) viktige aktører. Toppledelse og styre i ditt selskap må ha strategisk og kommersiell kompetanse om teknologi.

Du kommer ikke langt med teknologiforståelse dersom du ikke evner å gi retning, motivere medarbeidere, sikre lønnsomhet og finansielt grunnlag for veksten. I en teknologidrevet verden er det fremdeles behov for de generiske lederegenskapene.

Last ned gratis e-bok:  Digital endringsledelse 2.0 - for toppledere og markedsdirektører

Tore Berntsen's photo

Av: Tore Berntsen

Tore Berntsen har lang leder- og rådgivererfaring fra IT-bransjen, spesielt innen fagområdet CRM, og er en aktiv blogger og foredragsholder. Han er utdannet siviløkonom ved NHH, har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført Postens Topplederutdanning. Tore jobbet tidligere som daglig leder og senior forretningsrådgiver i MarkedsPartner og er i dag CEO i Aztek Cloud Software Solutions AS.