slik-skaper-du-endring-gjennom-forankring-Sigrid-poppe

Det er mye som skal klaffe for at et prosjekt skal stå igjen med et ettermæle som vellykket. Det som kan virke som tilfeldigheter for noen, vil vise seg å være nøye planlagte detaljer i et større bilde. En faktor som for meg står igjen som et av de viktigste suksesskriteriene for å oppnå ønsket resultat i et prosjekt er forankring. I de prosjektene jeg har hatt ansvar for de siste årene, ser jeg nesten utelukkende at prosjekter som er godt forankret lykkes bedre enn andre.

Hva menes med forankring?

Begrepet ble opprinnelig brukt som betegnelse for det å holde en båt i ro, men benyttes i overført betydning det å «være sterkt knyttet til» eller «fast holdepunkt». I en bedrift kan det å skape forankring bety å etablere eierskap og felles forståelse av målsettinger. Forankring var i år 2000 på listen over «Årets moteord i næringslivet», men har siden etablert seg som et begrep i mange virksomheters dagligtale, spesielt knyttet til prosjekt- og endringsarbeid. Du kan gjennomføre forankring på mange måter, men en metodikk jeg selv har funnet nyttig er en trestegs tilnærming som jeg vil gå nærmere inn på her.

Last ned gratis e-bok: Digital endringsledelse 2.0

Forankring i praksis

Steg 1: Avklar forventninger

Det er avgjørende at ledelsen avklarer forventningene til prosjektet for at forankringen skal bli vellykket. Hvorfor gjør bedriften dette, hvilke mål er det man ønsker å oppnå, hvordan vil det påvirke organisasjonen, og hva forventes av den enkelte medarbeider? Det er viktig at ledelsen er tydelig på hva de mener rundt disse temaene. Før prosjektet rulles ut, bør det settes KPI-er (Key Performance Indicators), helst med medvirkning fra de som selv skal levere på resultatene. Dette kan gjøres ved å kjøre et pilotprosjekt i mindre skala før hovedprosjektet implementeres. At toppledelsen stiller seg bak prosjektets formål og tilrettelegger for måloppnåelse er kritisk for at gjennomføringen skal bli vellykket.

Steg 2: Lag en plan for implementeringen  

Når premissene er satt og ansvaret for gjennomføring er gitt, er det opp til de rette ressursene i organisasjonen å legge planer for implementering. Dette arbeidet må gjenspeile og bygge opp under forankringen ved hjelp av konkrete og realistiske planer som den enkelte utfører. Det bør være en målsetting at hver enkelt ansatt kjenner seg igjen i oppgavene de skal utføre. En forutsetning for å komme til dette stadiet er at prosjektet er forankret i alle organisasjonens ledd. Her vil mellomledere og teamledere spille en sentral rolle for å muliggjøre suksessfull implementering og drift, samt sikre den ønskede måloppnåelsen.

Steg 3:  Ledelsen må ta ansvar

Sist men ikke minst handler forankring om menneskene som skal dra lasset i sitt daglige virke. Spekteret over hva den enkelte medarbeider vil være opptatt av vil ha like mange nyanser som det er individer, og vil strekke seg fra hva den overordnede hensikten er ned til «hva betyr dette for meg i dag eller denne uken». For å sikre god forankring, vil det være grunnleggende for deg som leder å gjøre dine medarbeidere trygge i de rollene de plasseres i. Dette er også med på å skape motivasjon rundt oppgavene som må gjøres. Ofte vil implementering av et større prosjekt medføre endringer som potensielt kan rokke ved individets trygghetsfølelse. Om man ikke evner å nøytralisere denne utryggheten, kan dette hemme og i verste fall føre til at implementeringen mislykkes. Reelt sett er det her det vil vise seg om forankringen har vært vellykket i praksis.

Last ned gratis e-bok:  Digital endringsledelse 2.0 - for toppledere og markedsdirektører